• Name:

    김용철 박사
  • 실천신학교수: Dr. Yong Chul Kim(Th.D) :

  • :

Contact Me
Dr. Yong Chul Kim(Th.D)

California  Graduate  School of Theology (Th.D)
Trinity  Theological  Seminary (D.Min)
Reformed Presbyterian Theological Seminary (M.Di.)
Reformed Graduate University(M.Div.)                                                                                            Westminster School of Theology (B.Th.)
Kyungsung University (B.A.)

Instructors Courses